main_visual

The leader of
marine survey & exploration

바다를 사랑하는 기업, 마린리서치

NGƯỜI TIÊN PHONG TRONG KHẢO SÁT &THĂM DÒ KHAI THÁC HÀNG HẢI

The leader of marine survey & exploration

바다를 사랑하는 기업, 마린리서치

NGƯỜI TIÊN PHONG TRONG KHẢO SÁT &THĂM DÒ KHAI THÁC HÀNG HẢI

The leader of marine survey & exploration

바다를 사랑하는 기업, 마린리서치

marine research

The leader of marine survey & exploration

바다를 사랑하는 기업, 마린리서치

Main Business

마린리서치 주요 사업분야
수로측량

수로측량

바다의 수심, 해안선의 형태,
암초의 위치 및 높이, 해저지질
등을 조사하는 것으로 그 성과를
이용하여 해도 및 각종 수로도서지에
수록하여 항해안전, 항만공사, 군작전
및 해양 개발에 이용하고 있습니다.

해양공사검측

해양공사검측

특허기술이 적용된
멀티빔전용선을사용하여
정밀하고 정확한 조사를
수행하여 고품질의 성과를
제공합니다.

해저지형탐사

해저지형탐사

특허기술이 적용된
멀티빔전용선을사용하여
정밀하고 정확한 조사를
수행하여 고품질의 성과를
제공합니다.

해양 생태계, 환경조사

해양 생태계, 환경조사

인공어초 사후관리사업,
적지조사, 바다숲 사업 등의
해양자원 조성사업을 위한
조사를 수행하고 있습니다.

해양 물리조사 및 수치실험

해양 물리조사 및 수치실험

조석, 조류, 파랑 등의
해양물리조사를 수행하며
이를 바탕으로 해수유동실험,
부유사확산실험 등을
수행합니다.

해도제작

해도제작

선박의 안전운항과 해상위치결정 등에
필요한 해도(종이해도, 전자해도),
제작 및 사용자 요구를 충족하는
각종 주제도 제작을 수행합니다.

기술연구

기술연구

지속적인 기술연구개발을 통해
신기술, 신사업분야를 개척하고
있으며 이를 바탕으로 새로운
가치 창출을 위해 앞장서고
있습니다.

Equipments

업계 최고의 장비와 기술력

101마린호 외 5척

22톤, 320마력x2기, 18Knot
29톤, 600마력x2기, 25knot
22톤, 320마력x2기, 18knot
21톤, 320마력x2기, 20knot
13톤, 320마력, 20knot

(멀티빔,싱글빔)음향측심기

Sonic 2024, R2SONIC(USA)
Seabat 7125SV2, RESON(USA)
Seabat 8125S, RESON(USA)
iWBMS, NORBIT(Norway)

해저면영상탐사기

SeaView 400, Sonartech(KOR)

지층탐사기

Z-TAM III, Sonartech(KOR)

무인항공기(UAV)

TopoDrone-100, DRONEmetrex(Australia)

Contact Information

해양탐사 및 조사측량 전문업체로서 국내 최고의 기술력과 해양장비를 보유하고 있습니다.

마린리서치(주)

주 소
부산광역시 영도구 태종로 827번길 27 마린빌딩
전 화
051-403-6102~3
팩 스
051-403-6175

주 소 : (49111) 부산광역시 영도구 태종로827번길 27 마린리서치(주)  대표전화 : 051-403-6102  팩스번호 : 051-403-6175
COPYRIGHTⓒ2015 MarineResearch Co.,Ltd. All Rights Reserved.